کانکس

نورگیر

سقف حیاط خلوت

طلق پلی کربنات

سقف پاسیو

معماري پایدار چیست؟

 
مفهوم پایداري در معماري این نیست که بناهایی خلق کنیم که صرفاً عمر زیادي را سپري کنند چون یک بنا با عمر چندین صد ساله با نیازهاي زمان حال هماهنگی ندارند. معماري هایی را می توان پایدار نامید که به نیازهاي زمان حال خود پاسخگو باشد. با کمی تأمل و مطالعه در بناهاي سنتی در می یابیم که در خیلی از این بناها ، شرایط فرهنگی ، اقلیمی ، اصالت و مصالح کاملا رعایت شده است. اما با نیازهاي معماري این زمان و نوع زندگی شهر نشینی و محدودیت هاي موجود هماهنگ نمی باشد. و شرایط و شاخصهایی که امروزه نوعی از معماري را به عنوان (( معماري پایدار )) تعریف می کند در زمان هاي آینده ممکن است با مفهوم امروزي کاربردي نباشد. و در مباحث نوین معماري پایدار سعی بر آن است تا از اثرات منفی معماري جدید بر محیط زیست کاسته شود و در عوض با بکار گیري مواد و مصالح همگون با محیط و
طراحی ویژه اقلیمی در مصرف انرژي صرفه جویی به عمل آید. پس با توجه به زندگی و نیازهاي امروز معماري و محدودیت در زمینه منابع انرژي ، یک سري شاخص هاي کلی را می توان به عنوان اصول معماري پایدار معرفی کرد که شامل موارد ذیل می باشد:

1- تاثیر پذیري از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی
2 -  هماهنگی و سازگاري با طبیعت و محیط زیست ( حداقل آسیب به طبیعت )
3 -  صرفه جویی در مصرف انرژي ( صرفه جویی و نگهداري )
4 -  پاسخ درست به نیازهاي عملکردي
5 -  خوانایی دور از ابهام ( درك مردم )
6 - تاثیر پذیري از معماري بومی اما به صورت امروزي
7 -  استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصري و هم زیست محیطی

 

 

کلیه حقوق متعلق به سایت طراحی نما می باشد. نشر مطالب تنها با ذکر سایت و لینک مربوطه بلامانع است